Sprostredkovanie práce pre opatrovateľky v Nemecku

Na základe spolupráce s agentúrami na sprostredkovanie práce, sprostredkovávame prácu opatrovateliek v Nemecku. Ponúkame korektné a rýchle jednanie, ktoré taktiež vyžadujeme aj od Vás!

Žiadne poplatky dopredu!!! Platba za sprostredkovanie práce je z prvej výplaty.


Organizácia PERFEKT spolupracuje so zahraničnými agentúrami, ktoré pôsobia v oblasti sprostredkovania práce už niekoľko rokov. V spolupráci s týmito zahraničnými partnermi zabezpečujeme množstvo pracovných pozícii pre opatrovateľky a zdravotné sestry. Hľadáme vhodných kandidátov, ktorí sú ochotní pracovať aj v tvrdých podmienkam v rôznych rodinách, prípadne v Domovoch dôchodcov v Nemecku.

Požadujeme ukončený KURZ opatrovania, prípadne ukončenú Strednú zdravotnú školu s maturitou – zdravotné sestry  a komunikatívny nemecký jazyk.

Druh pracovného pomeru

1 – trvalý pracovný pomer – (Práca v domovoch dôchodcov pre zdravotný personál)

Jedná sa o prácu v domovoch dôchodcov, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť o klientov. Jedná sa o prácu na trvalý pracovný pomer, nie o krátkodobý pobyt. Skúšobná doba je 6 mesiacov. Práca je minimálne na 2 roky. Ubytovanie Vám pomôžeme zaistiť, náklady na ubytovanie a stravu si hradí každý uchádzač sám. Umiestnenie uchádzačov o zamestnanie je po dodaní kompletných podkladov a po preskúšaní z nemeckého jazyka. Nástupný plat od 1800,- €, po uznaní kvalifikácie 2300,-€ plus príplatky.

2 – živnosť

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Vám Živnostenský úrad vystaví od 2 do 5 dní. K vybaveniu živnosti nie je potrebný Výpis z registra trestov. Opatrovateľky sú povinné odvádzať dane a poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Počas prvého roku sú živnostníci oslobodení od platenia odvodov do sociálnej poisťovne.

Mzdové podmienky

Mzda sa pohybuje od 1 200 – 1 500 EUR/ mesiac. Výška mzdy ja závislá od stavu klienta, od Vašej kvalifikácie a skúseností. Vo Vašej mzde je zaradená aj prípadná nočná práca (výmena plienky, polohovanie klienta a pod.). Opatrovateľka na základe dohody s rodinou dostáva mzdu v hotovosti, alebo na svoj bankový účet. Niektoré rodiny pri turnusoch dlhších ako 3 mesiace prispievajú na cestovné náklady.

3- dohodou

Mzdové podmienky

Mzda sa pohybuje od 1 200 – 1 500 EUR/ mesiac. Z uvedenej mzdy odvádza  organizácia daň. Výška mzdy ja závislá od stavu klienta, od Vašej kvalifikácie a skúseností. Vo Vašej mzde je zaradená aj prípadná nočná práca (výmena plienky, polohovanie klienta a pod.). Opatrovateľka  dostáva mzdu od organizácie  na svoj bankový účet – výplatný termín 25. toho ktorého mesiaca, po mesiaci v ktorom ste pracovala.

Ubytovanie a strava

Ubytovanie a celodenná strava sú zabezpečené v rodine klienta bezplatne. Opatrovateľke je poskytnutá vlastná izba.

Pracovný čas

Ide o 24-hodinovú starostlivosť, práca je na 2 – 6 mesačné turnusy. Je možnosť pracovať aj na niekoľkotýždňové zástupy.

Pracovná náplň opatrovateľky

Náplň práce vždy závisí od stavu klienta . Jedná sa o pomoc pri:

 • pohybe, vstávaní, doprovode na toaletu, osobnej hygiene, obliekaní, kŕmení a pod.
 • udržiavaní domácnosti klienta, varení, praní, nákupoch, príp. po dohode s klientom aj pri starostlivosti o domáce zvieratá…
 • doprovode k lekárovi, na spoločenské podujatia, na prechádzky, do kostola…
 • pri trávení voľného času…

Doprava

Máte niekoľko možností ako sa dopraviť do Nemecka. Naša organizácia Vám uvedie vždy väčšie mesto, kde sa môžete dopraviť vlakom, alebo autobusom. V tomto meste si Vás rodina po dohode s Vami vyzdvihne.

V prípade potreby naša organizácia vyhľadá najjednoduchšie a najlacnejšie spojenie.

Autobusová doprava

STUDENT AGENCY

Tel.: 00420 585 208 030
Fax: 00420 585 208 031

Infolinka ČR : 800 100 300
Infolinka SR : 0800 121 121

www.studentagency.cz

Súkromný prepravca

Primeraná cena. Vodiči Vás privezú až pred dom klienta v Nemecku. Telefónne čísla na vyžiadanie.

Pracovná zmluva

Agentúra v Nemecku pripraví Pracovnú zmluvu, tzv. BETREUUNGSVERTRAG medzi Vami a rodinou, ktorú Vám pred odchodom zašleme na preštudovanie a podpis. V zmluve je uvedená Vaša pracovná doba, výpovedná lehota, platobné podmienky, ako aj Vaše povinnosti voči klientovi.

Vďaka zastúpeniu spolupracujúcej českej agentúry v zahraničí Vám zaistíme poradenstvo po celý čas pobytu.

Poplatky za sprostredkovanie práce

V zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 31/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva §69 odsek 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z.z. podľa § 25 odsek 3 zákona, je poplatok vo výške:

a) 20% z prvej mesačnej odmeny alebo z mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej užívateľským zamestnávateľom, ak je práca záujemcovi sprostredkovaná najviac na dobu 6 mesiacov
b) 30% z prvej mesačnej mzdy alebo mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej užívateľským zamestnávateľom, ak je záujemcovi sprostredkovaná na dobu viac ako 6 mesiacov

Poplatok za sprostredkovanie práce sa uhrádza jednorazovo podľa aktuálnej platnej legislatívy v SR až po skončení prvého mesiaca.

Ako sa prihlásiť?

 1. Prihláška = Personalbogen – formulár prosíme vyplniť v nemčine
 2. Živnostenský list (v prípade práce na živnosť)
 3. Fotografia
 4. Referencie o praxi opatrovania seniorov – ak ich máte, je to výhoda pre Vás
 5. Osvedčenie o ukončení  akreditovaného Kurzu opatrovania, alebo maturitné vysvedčenie SZŠ

Tieto kompletné doklady nám prosím zašlite mailom, prípadne poštou.

Pred odchodom …

Informujte našu organizáciu o Vašom príchode, kedy, kde a ako prídete na dohodnuté miesto. Partnerská agentúra v Nemecku bude informovať rodinu, ktorá si vás v určený deň a hodinu na dohodnutom mieste vyzdvihne.

Pri odchode nezabudnite so sebou zobrať nasledovné doklady:

 • zmluvu, ktorú je potrebné dať hneď po príchode do rodiny podpísať klientom, prípadne jeho zástupcom
 • pas alebo občiansky preukaz
 • živnostenský list (v prípade práce na živnosť)
 • poistenie zodpovednosti za škodu na majetku a osobe – doporučujeme uzavrieť (je možné ju uzavrieť aj v Nemecku, v prípade potreby sa obráťte na našu organizáciu)