RE PAS Vzdelávanie a poradenstvo pre trh práce

Nezaradené

RE-PAS – príspevok na rekvalifikáciu pre uchádzačov o zamestnanie

V rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne  opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 5“ začalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského od 20. októbra 2014 poskytovať príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Poskytovateľ rekvalifikácie je vzdelávacia inštitúcia, ktorá zrealizuje rekvalifikáciu. Poskytovateľ rekvalifikácie bude akceptovaný len v prípade, ak má vydanú akreditáciu na vzdelávací kurz, resp. realizuje neakreditované vzdelávacie kurzy v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

Rekvalifikácia sa uskutočňuje v:

a) akreditovaných vzdelávacích kurzoch,

b) vzdelávacích kurzoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, na ktoré sa akreditácia nevyžaduje.

Uchádzač o zamestnanie si sám z verejne dostupných vzdelávacích kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).

 V našej organizácii si môžete vybrať množstvo vzdelávacích programov a využiť  možnosť ich preplatenia  prostredníctvom  RE-PASU!