Pravidlá kurzov nemčiny pre opatrovateľov/ky

 1. Prihláška má právne záväzný charakter.
 2. Ak  si osoba, ktorá sa prihlásila na kurz nemčiny zanedbá povinnosť informovať organizátora o neúčasti na kurze, organizácia PERFEKT si  môže uplatňovať náhradu škody.
 3. V prípade, ak účastník kurzu po podpísaní a odovzdaní prihlášky nenastúpi do prihláseného kurzu, zaväzuje sa uhradiť organizátorovi zmluvnú pokutu vo výške 10 €.
 4. Ak účastník nastúpi do kurzu  je povinný uhradiť cenu kurzu v plnej výške bez ohľadu na to, či kurz absolvuje v celom rozsahu alebo absolvuje len jeho časť.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci  skupín.
 6. V prípade akejkoľvek absencie nebudú zameškané hodiny účastníkovi preplatené.
 7. V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nebude pre neho samostatne opakovať už prebraté učivo osobitne.
 8. Účastníkovi vzniká právo na účasť v požadovanom kurze až po pripísaní čiastky kurzovného na účet organizátora, alebo po zaplatení v hotovosti organizátorovi.
 9. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že dohodnutý termín nie je možné meniť, ak organizátor neurčí inak.
 10. Ak účastník kurzu po zaplatení kurzovného požiada o zmenu termínu kurzu, organizátor kurzu má nárok na administratívny poplatok vo výške 15 €.
 11. V odôvodnenom prípade absencie  bude účastníkovi ponúknutá možnosť nahradiť si neabsolvované hodiny v inej skupine nachádzajúcej sa na rovnakej úrovni, ak takáto existuje.
 12. Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavať režim výučby.
 13. Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami výuky cudzích jazykov tak, ako ich poskytuje lektor pôsobiaci v organizácia PERFEKT.
 14. Ak sa nevytvorí skupina s minimálnym počtom 8 študentov, organizátor si vyhradzuje právo neotvoriť daný kurz alebo posunúť dátum začatia výučby, maximálne však o 4 týždne.
 15. Účastník vyhlasuje, že pravidlá jazykových kurzov organizovaných organizáciou PERFEKT prečítal, obsahu porozumel a na znak súhlasu prihlášku vlastnoručne podpísal. Za prejav súhlasu sa považuje aj odoslanie záväznej prihlášky elektronickou poštou bez vlastnoručného podpisu alebo zaplatenie poplatku.
 16. Osvedčenie  o absolvovaní kurzu bude absolventovi kurzu vydané až po uhradení celej výšky kurzovného.
 17. Podpísaním tohto dokumentu účastník kurzu súhlasí, aby organizácia PERFEKT použila a spracovala jeho osobné údaje v zmysle zákona č.18/2018 Z. z..