Úhrada za kurz

Pri registrácii na opatrovateľský kurz je potrebné uhradiť zálohu 20,- €.

PLATBA ZA KURZ:

V deň nástupu na kurz môže účastník v hotovosti uhradiť:

  1. plnú sumu (po odrátaní zálohy 20,-€)
  2. minimálne 50% z celkovej sumy (po odrátaní zálohy 20,- €), ďalšiu splátku uhradí najneskôr do začiatku konania záverečných skúšok

Možnosti úhrady:

  1. OSOBNE pri registrácii v Nových Zámkoch, SNP 34 – 1.poschodie
  2. VKLADOM na bankový účet

Bankové spojenie:

Tatra banka č. ú: 2615065870/1100 (nie som platca DPH)
Variabilný symbol: dátum narodenia záujemcu o kurz v tvare: 00 00 0000 (napr. 5.10.1990 – 05101990)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko záujemcu o kurz + skratka mesta, v ktorom kurz chcete absolvovať (napr. eva majska NZ)

Osvedčenie o absolvovaní kurzu bude účastníkovi vydané až po uhradení celej výšky kurzovného.