Kurzy pre opatrovateľov

Názov kurzu:

KURZ opatrovania (platný v SR a v EÚ)
KURZ opatrovania – Kombinovaná forma ( diaľková a prezenčná forma) (platný v SR a v EÚ)

Rozsah: 230 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina – 45 minút)
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Číslo akreditácií: 47373/2011, 56279/2012

Cieľová skupina

  • záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí
  • záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovateľstva v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tejto služby
  • fyzické osoby, ktoré už pracujú ako opatrovatelia, ale nespĺňajú kvalifikačné požiadavky v súlade so zákonom o sociálnych službách
  • záujemcovia, ktorí sa uchádzajú o prácu Opatrovateľa v rámci celej EÚ

Cieľ kurzu:

Získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby poskytovanej pre osoby odkázané na pomoc pri základných životných potrebách, poskytovanej v byte občana, prípadne v zariadeniach sociálnych služieb, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Učebný plán kurzu:

Opatrovateľstvo, Právne normy v oblasti sociálnych služieb, Opatrovateľské činnosti, Ochrana zdravia, Základy hygieny a prevencia prenosu nákaz, Psychologická charakteristika seniora a uspokojovanie jeho psychických a citových potrieb, Komunikácia, asertivita, etika v opatrovateľstve, Základy psychopatológie, Biologické prejavy starnutia a staroby, Opatrovanie pri najčastejších ochoreniach v starobe, Sledovanie a meranie fyziologických funkcií, Pomoc pri podávaní liekov, Základy prvej pomoci v domácnosti, Starostlivosť o umierajúceho, Špecifiká opatrovania detí odkázaných na pomoc opatrovateľky, Odborná prax.


PRAX
Rozsah – 72 vyučovacích hodín, bude vykonaná v rámci opatrovateľských kurzov v zmluvných zariadeniach.

Záverečné skúšky:
Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z písomných testov, praktickej skúšky a z ústnej teoretickej skúšky.  Skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou.

Osvedčenie
Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, dostane účastník kurzu „Osvedčenie“ o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou členskej krajiny EÚ. Osvedčenie  je dokladom rekvalifikácie na prácu opatrovateľky.