Firemné a verejné kurzy

Firemné kurzy

Najefektívnejší a najprogresívnejší spôsob vzdelávania zamestnancov sú firemné kurzy na mieru, presne podľa požiadaviek klientov.

Výhody firemných kurzov

 • možnosť lepšieho určenia vzdelávacích a rozvojových potrieb klienta
 • úplné prispôsobenie sa obsahu vzdelávacieho programu potrebám spoločnosti a jeho zostavenia na mieru
 • zameranie kurzu na jasne špecifikovaný ciel a riešenie konkrétnych situácií priamo z pracovného prostredia klienta
 • vyššia ekonomická efektivita vzdelávania – prispôsobenie sa času, miesta konania kurzu, výhodnejšia cenová ponuka v prípade dlhodobých programov vzdelávania, alebo väčšieho počtu účastníkov z jednej spoločnosti
 • individuálny prístup k potrebám klienta
 • možnosť otvoreného riešenia firemných záležitostí
 • zlepšenie spolupráce v tíme

Aký bude prínos firemných kurzov pre Vašu spoločnosť?

 • väčšia motivácia a profesionalita Vašich zamestnancov
 • rozvoj vedomostí a zručností jednotlivých zamestnancov
 • upevnenie a ujasnenie si vnútorných vzťahov a tým aj zlepšenie pracovných výsledkov
 • stabilizácia pracovných tímov, ktorá podporí zníženie fluktuácie
 • väčšia efektivita prác
 • väčšia konkurencieschopnosť na trhu

Lektori:

 • sú odborníci vo svojom obore
 • sú pripravení prepájať náročné požiadavky z praxe s aktuálnymi poznatkami v danom obore
 • rešpektujú špecifiká jednotlivých cieľových skupín

Naše služby:

 • konzultácie a poradenstvo v oblasti vzdelávania
 • analýza vzdelávacích potrieb
 • príprava vzdelávacích projektov
 • vedenie tréningových programov v uvedených tematických oblastiach
 • koučing jednotlivcov, prípadne tímov
 • videotréning priamo na pracovisku, následný rozbor záznamov
 • vyhodnotenie efektivity vzdelávania, spätná väzba od lektorov a návrh ďalšieho rozvoja zamestnancov

Tematické okruhy

Tematické celky našich programov sú variabilné. Sledujú potreby konkrétnych ľudí a firiem.

Cieľové skupiny

konkrétne cieľové skupiny: riadiaci pracovníci, manažéri, asistentky, majstri, obchodníci…)

všetci zamestnanci – príprava vzdelávacích projektov napr. efektívna komunikácia, asertivita, rozvoj tímovej spolupráce, starostlivosť o zákazníka, oblasť pracovného práva a pod.

Postup spolupráce v prípade Vášho záujmu

1. Spracovanie a realizácia projektu

 • Príprava
 • Oboznámenie sa s požiadavkami a problematikou Vašej firmy a zložením poslucháčov
 • Kontaktovanie príslušných lektorov
 • Spracovanie návrhu projektu (podľa Vašich kritérií)
 • Odsúhlasenie projektu a jeho predvedenie
 • Spracovanie písomného materiálu
 • Na základe požiadavky zákazníka spracujeme:
 • Anketu s vyhodnotením vzdelávania
 • Test na hodnotenie dosiahnutých znalostí
 • Realizácia
 • Zaistenie lektora, miesta realizácie vzdelávania, technického vybavenia
 • Občerstvenie poslucháčov
 • Prítomnosť nášho delegáta na akcii
 • Zadanie záverečného testu
 • Vyhodnotenie
 • Vyhodnotenie realizovanej akcie
 • Vyhodnotenie testov
 • Vyhodnotenie z priebehu vzdelávania

Celý tento postup Vám prináša záruku, že pripravovaný program Vám prinesie maximálnu návratnosť vložených investícií.

2. Počet účastníkov

 • Optimálny počet účastníkov tréningových seminárov je 8 – 10 osôb v skupine. Maximálny počet odporúčame stanoviť na 12 osôb.

3. Dĺžka tréningového programu

Optimálna dĺžka tréningového programu sú dva dni. Tréningovým dňom sa rozumie cca 8 hodín výučby. (1 výuková hodina = 45 min.)

4. Materiály, pomôcky a vybavenie

 • Každý účastník dostane pracovný manuál.
 • K lepšiemu zapamätaniu si preberanej látky využívame audiovizuálne pomôcky – flip chart, dataprojektor, videokameru.

5. Možné miesto konania vzdelávania

 • v sídle Vašej spoločnosti
 • v mieste vybranom Vašou spoločnosťou
 • v našich učebniach

Z dôvodu plného sústredenia sa účastníkov na vzdelávanie, odporúčame konanie mimo pracoviska.


Organizujeme nasledovné profesné a verejné kurzy

Soft Skills

Manažment

Asistentky

Právo a legislatíva