Pravidlá a podmienky kurzu

Všeobecné podmienky kurzov Opatrovania
organizácie Mgr. Katarína Mináriková PERFEKT

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Týmito všeobecnými podmienkami kurzov Opatrovania organizácie PERFEKT (ďalej  „VP“) sú riadené právne vzťahy medzi organizáciou Mgr. Katarínou Minárikovou PERFEKT, so sídlom T.G.Masaryka 22, 940 70 Nové Zámky, IČO: 17636558  (ďalej „organizátor“) a účastníkom kurzu opatrovania PERFEKT  (ďalej „účastník“), ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi organizátorom a účastníkom.

1.2. Elektronická prihláška na kurz Opatrovania (ďalej len „kurz“), ktorá je uverejnená na internetovej adrese https://www.kurzyperfekt.sk  je návrhom  na uzavretie zmluvy zo strany organizátora.

1.3. Organizátor telefonicky skontaktuje každého účastníka, ktorý vyplnil elektronickú prihlášku za účelom správnosti vyplnených údajov a overenia ceny kurzu.

1.4. Vyplnenie elektronickej prihlášky a uhradenie minimálnej čiastky 20 € podľa bodu 3.1. od účastníka, predstavuje platné prijatie návrhu.

1.5. Zmluva medzi organizátorom a účastníkom je uzavretá platným prijatím návrhu.

1.6. VP sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky uverejnenej na internetovej stránke https://www.kurzyperfekt.sk   tvoria po platnom a účinnom uzavretí zmluvy jej prílohu.

2. Spôsob určovania ceny

2.1. Cena kurzu je určená podľa aktuálneho cenník a po odrátaní zliav z bodu 2.2. Cenník je zverejnený na internetovej adrese https://www.kurzyperfekt.sk.

2.2. Zľavy sú umiestnené na internetovej adrese https://www.kurzyperfekt.sk

2.3. Po uzatvorení zmluvy podľa bodu 1.5. vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu kurzu podľa bodu 2.1. a zúčastňovať sa na danom kurze.

3. Spôsob úhrady ceny kurzu a platobné podmienky

3.1. Cenu kurzu, alebo čiastku 20 € je možné uhradiť osobne v kancelárii PERFEKT SNP 34, v Nových Zámkoch, vkladom na bankový účet,  ktorý je uvedený na internetovej adrese https://www.kurzyperfekt.sk, alebo osobne v deň otvorenia kurzu.

3.2. Cenu kurzu je potrebné uhradiť najneskôr v prvý deň  kurzu. Kurzovný poplatok je možné uhradiť aj podľa bodu 3.3.

3.3. Organizátor môže povoliť účastníkovi platbu na splátky, prvá splátka je v hodnote 120 € a termín úhrady je najneskôr v deň otvorenia kurzu. Z čiastky 120 € je potrebné uhradiť po elektronickej registrácii minimálnu čiastku 20 € na účet organizátora, zvyšnú čiastku je potrebné uhradiť najneskôr v deň otvorenia kurzu. Zvyšnú čiastku ceny kurzu je účastník povinný uhradiť najneskôr v deň záverečnej skúšky.

3.4. V prípade omeškania platby za kurz, alebo platbe na splátky účastník stráca nárok na niektoré zľavy, ktoré sú spresnené na stránke organizátora z bodu 2.2.

3.5.  Podmienky pre vrátenie ceny kurzu:

a.) Ak účastník kurzu najneskôr 15 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy, okrem finančnej čiastky 20 €, ktorú si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu.

b.) Ak účastník kurzu neskôr ako 15 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy, okrem finančnej čiastky 100 €, ktorú si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu.

c.) Ak účastník v deň alebo po dni otvorenia kurzu oznámi, že sa na kurze nezúčastní, nemá nárok na vrátenie ceny kurzu, 80% tejto ceny kurzu si organizátor započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu a 20% z ceny kurzu si organizátor započíta ako sankciu za nesplnenie záväzku účastníka zúčastniť sa na danom kurze podľa bodu 2.3.

4. Podmienky kurzu

4.1. Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami teoretickej výučby tak, ako ich určí organizátor.

4.2. Požiadavky, ktoré nie sú uvedené v prihláške a vo VP nie sú garantované zo strany organizátora.

4.3. Účastník súhlasí, že dohodnutý termín kurzu opatrovania nie je možné meniť, ak organizátor neurčí inak.

4.4. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci  skupín a lektorov.

4.5.  V prípade akejkoľvek absencie nebudú zameškané hodiny účastníkovi preplatené.

4.6. V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nebude pre neho samostatne opakovať už prebraté učivo.

4.7.V odôvodnenom prípade absencie (na základe lekárskeho potvrdenia) môže byť účastníkovi ponúknutá možnosť nahradiť si neabsolvované hodiny v inej skupine.

4.8. Účastník kurzu bude pripustený k záverečnej skúške po absolvovaní teoretickej a praktickej výučby, ako aj odbornej praxe. Odborná  prax prebieha v zariadeniach, ktoré určí organizátor alebo po dohode s organizátorom. Odbornú prax  je účastník povinný  ukončiť v termíne, ktorý určí organizátor, v opačnom prípade môže účastník absolvovať záverečnú skúšku, ale nebude mu vydané osvedčenie. Ten získa až po preukázaní potvrdenia o absolvovaní odbornej praxe. Rozvrhnutie hodín a náplň práce počas odbornej praxe zadá zodpovedný pracovník zariadenia, kde prax prebieha.

4.9  Organizátor  nezabezpečuje ošatenie,  ochranné ani pracovné pomôcky.

5. Povinnosti účastníka

5.1. Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavať režim výučby tak, aby nespôsoboval svojím konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má organizátor kurzu právo vylúčiť účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov.

5.2. Účastník je povinný dodržiavať  prevádzkový poriadok a pravidlá povinnej hygieny v zariadeniach, v ktorých vykonáva odbornú prax.

5.3. Účastník je povinný plniť zadané úlohy  počas vykonávania odbornej praxe, vykonávať prax podľa pokynov službukonajúceho personálu v zariadeniach, v ktorých vykonáva prax.

5.4. Účastník plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom v súvislosti s účasťou na kurze. V prípade spôsobenia škody je organizátor oprávnený uplatňovať voči účastníkovi kurzu náhradu škody.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Účastník súhlasí, že pre získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je povinný plniť tieto VP a osvedčenie o absolvovaní kurzu mu bude vydané až po uhradení celej ceny kurzu.

6.2. V prípade, ak sa neutvorí skupina s minimálnym počtom 10 účastníkov, organizátor si vyhradzuje právo daný kurz neotvoriť alebo posunúť dátum začatia výučby. Ak organizátor neotvorí kurz do 4 týždňov od termínu, na ktorý sa účastník prihlásil, zaväzuje sa vrátiť účastníkovi kurzu už uhradenú sumu.

6.3. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví účastníka kurzu, ktoré vznikli počas kurzu.

6.4. Účastník kurzu, súhlasí, aby poskytnuté osobne údaje boli spracované v informačnom systéme organizátora za účelom evidencie pre vydanie Osvedčenia o absolvovaní kurzu a na štatistické účely.

6.5.Účastník kurzu, vyhlasuje, že Všeobecné podmienky kurzov Opatrovania organizácii PERFEKT si pred uzavretím zmluvy prečítal, obsahu porozumel a na znak súhlasu po vyplnení elektronickej prihlášky postupoval podľa bodu 1.4.


Pravidlá a podmienky kurzov na stiahnutie pre tlač.
[dm]1[/dm]