Zmluvné podmienky

Mgr. Katarína Mináriková PERFEKT

Zaslaním prihlášky a uhradením poplatku za kurz zmluvné strany uzatvárajú dohodu podľa zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách. Zmluvný vzťah vzniká medzi vysielajúcou organizáciou a organizáciou PERFEKT.

Pri neúčasti prihláseného záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia.

Storno podmienky: Vašu telefonickú, písomnú a e – mailovú prihlášku na kurz považujeme za záväznú v zmysle zmluvných podmienok. V prípade storna na aktivite do 3 pracovných dní pred jej začiatkom Vám bude poplatok za kurz vyfakturovaný vo výške 30% z ceny kurzu.

V odôvodnených prípadoch (neočakávané prekážky zo strany prihláseného) sa po dohode so zamestnankyňou agentúry môže aktivity zúčastniť náhradník, resp. v prípade možnosti sa ponúkne účastníkovi najbližší možný termín.

V prípade nepredvídaných okolností si organizácia PERFEKT vyhradzuje právo organizačných zmien a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny. V prípade minimálneho počtu prihlásených účastníkov organizátor odvolá kurz a vráti účastnícky poplatok, prípadne stanoví nový termín kurzu.

Cena v zmysle zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách zahrňuje náklady: na kurzovné, pracovné materiály, réžiu a občerstvenie.

Poplatok prosíme vopred uhradiť na účet:

Tatra banka, č. ú. 2615065870/1100

IČO: 17636558
DIČ: 1028382388

Organizácia PERFEKT nie je platcom DPH

Forma úhrady:

  • prevodným príkazom
  • poštovou poukážkou,
  • v hotovosti pred začiatkom seminára (tento typ platby je potrebné vopred dohodnúť)